ประวัติผู้เข้าร่วมโครงการ
YEAR:
พัฒชยานันต์ ทรัพย์รวีกร (ม่อน)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
ธนิต แคล้วโยธา (เอ็ม)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
กนกวรรณ สุภาราญ (นุ่น)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
พาขวัญ สิงห์ทอง (ซิน)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
ธนัชพร ชูประเทศ (เพิร์ล)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
ธนัชพร ฉันทาภิสิทธิ์ (อีฟ)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
ญาณิน พรหมมลมาศ (หมอน)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
อภิชัย แซ่ตั้ง (เก่ง)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
กชกร ความเจริญ (บิ้ว)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
วชิราภรณ์ นิรันตราภรณ์ (ไพลิน)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
ปณิดา จิรกาญจนสิทธิ์ (อุ้ย)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
กัญญนันทน์ ธรรมอำนวยสุข (พั้นซ์)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
พนิตนันท์ สายทองดี (แพททริเซีย)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
พรกนก กิตติวรวุฒิ (นิ่ม)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
ธีรุตม์ จุฑาพรพงศ์ (พุก)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
ศิริภัสร์ ทองชู (ถุงแป้ง)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
นิราวรรณ ศรีบุตตะ (อ้อแอ้)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
ตัสกีน เหล็มหนู (กีน)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
นัทธมน สิตประเสริฐนันท์ (นัท)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
ธนภรณ์ ฉวีวรรณ (ลูกเกด)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
วิชุดา ปัญญาใจ๋ (กุ้ง)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
สุวนันท์ เมืองแสน (ชมพู่)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
ประภาสพร แสงชีวิน (แพรนวล)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
ภัทรพงศ์ ทรัพย์เจริญ (ต๊อบ)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
พัชฌา ไทรทองมี (ปอ)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
ดุจรพี เชาวนปรีชา (พี)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
วรชาภา บรรยงคิด (แฟร์)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
ปวริศา บัวพิมพ์ (ปาล์ม)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
ศดานันท์ ล้อเพ็ญภพ (เป็ด)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
ชลาลัย เจนกระบวน (เกด)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
ภทรพล ภุมรินทร์ (พัด)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
ปฏิภาณ พรมชัย (โต้ง)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
ศุภณัฐ ชาวนา (ชาร์ลส์)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
วิชญ์พล ตรีศูลยุทธ (วิช)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
พรรณปพร จรูญจิตร (แพรว)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
ลักษณ์วรรณภา เลิศนภาศิริ (ณุ๊ก)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
นพรัตน์ กิติโสภากุล (ยุ้ย)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
สิริพักตร์ พรหมเวค (แนน)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
กิติยาพร พงศ์แพทย์ (พลอย)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
นสวรรณร์ โพธิ์สุวรรณ์ (เตย)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
ชมปรางค์ วงศ์รัศมีเดือน (ปราง)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
วรชัย ญาติอยู่ (สนุ๊ก)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
สุริยา มนัสสา (อาร์ม)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
ณัฐชยา เนียมจ้อย (กิ๊ฟท์)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
ชมภูนุช เขียวหวาน (เมโลดี้)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
ปาณิสรา สุขเสริม (วิ่ง)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
หัสภรณ์ ชูวงศ์ (ช๊อปเปอร์)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
วราลี เนติศรีวัฒน์ (แนน)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
ภารดี เลิศวริทธิ์ (มิ้นท์)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
เลขที่ 102 ชั้น 7 อาคารอรรถกระวี 2 ซ.อารีย์ ถ.สุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ลงทะเบียนรับข่าวสารได้ที่นี่
ติดตามโพสต์ล่าสุดของเรา
© 2018 Teach For Thailand. All rights reserved.
A Partner in the Global Education Network