ประวัติผู้เข้าร่วมโครงการ
YEAR:
กษิดิ์เดช พูลสุขสมบัติ (ไมค์)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
กานติมา เตชะผลประสิทธิ์ (ลูกปลา)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
กิตติวุฒิ ธรรมมโนวานิช (ตั๋ง)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
เขมพัฒน์ ภัทรธรกุล (เขม)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
คุณาภรณ์ เดชรัตนวิไชย (เพลง)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
จักรพันธ์ คงเจริญ (แมน)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
จักริน บูรณะนิตย์ (อู๋)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
ชนกานต์ ชูชีพชื่นกมล (ฝน)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
ชวิน ทิพย์ธนะกาญจน์ (กอล์ฟ)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
ชอว์ ขันติคเชนชาติ (ชอว์)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
ชัยวัฒน์ ปั้นทอง (ตั้ม)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
ชิดชนก ศิริโชติ (ใหม่)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
ฐานวีร์ พงศ์พศวัต (ลิ้ง)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
ฐานิตา ภูวนาถนรานุบาล (ปุ๊บ)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
ฐาปนี ฤทธิ์เกิด (เจิน)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
ดานา โมหะหมัดรักษาผล (ดานา)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
ตติยาภรณ์ หิรัญลาภ (ปุ้ย)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
ตนุภัทร มงคลสิริจันทร์ (ปุ๋ง)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
ทัฬหวิชญ์ ฐิติรัตน์สกุล (สกาย)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
ตะวันฉาย นาคบัลลังก์ (ปิงปิง)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
ธนะรัชต์ ไชยรัชต์ (เอก)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
ธรรมรัตน์ สุวรรณจินดา (เอก)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
ธัญพิชชา เกตทองสง (ขิม)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
ธิดามาส เต็มสาร (ดิว)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
นภัสวรรณ วุฒิรณฤทธิ์ (ภัส)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
นิออน ประกฤติพงศ์ (จิ๊บ)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
นีติรัฐ พึ่งเดช (พิ้งค์)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
ปฐวี เสวกวรรณ์ (โด้)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
ปิยะฉัตร ศรีจันทร์ (เปอร์)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
ปัณฑารีย์ ทันตสุวรรณ (ข้าวปั้น)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
บูชิตา มลิลา (นุก)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
ปวีณา โนนศิลา (แพร)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
ปาริฉัตร คำแหง (ปอ)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
พรพรรณ โตโภชนพันธุ์ (วรรณ)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
พุทธชาด ปานรอด (มะปราง)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
ภรภัทร สีทองเพีย (มิ้น)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
ภาวิณี จันทร์แก้ว (ปิงปอง)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
มลฤดี ทวีมา (จุ๊บแจง)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
ลามิน วิรยศิริ (มิน)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
วรรณิกา ถิรชาดา (แอน)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
วริษฐา สิริเวทย์วิทยา (กานต์)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
วินัย วงษ์รักษวณิช (อู๋)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
วินิทร เธียรวณิชพันธุ์ (ตี่)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
วิภาภรณ์ ด่านศิริ (บิ๋ม)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
วิลาวัณย์ ศรีเจริญ (ปอนด์)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
เวธนี คงปลื้มจิตต์ (แพร)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
ศรีรัตน์ พรพิสุทธิวรกุล (พอย)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
ศิรณา บัวเทิง (จิ๊จ๊ะ)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
ศิรินทร์ ตั้งพรไพบูลย์ (เมี่ยว)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
ศิวางกูร บุญเต็ม (วินเนอร์)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
ศุภณัฐ เลิศประเสริฐภากร (วอลนัท)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
ศุลีย์ภัสร์ หอมระรื่น (ปูเป้)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
สงกรานต์ ชุมชวลิต (ฟิก)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
สรศักดิ์ ตันติพงศ์พิพัฒน์ (โกโก้)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
สุขพิชัย คณะช่าง (อาร์ม)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
สุรเชษฐ์ ตรรกโชติ (เจ)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
อภิญญา จะโรจร (เอ๊ะ)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
อัฑฒสรณ์ อัศวพัฒนานนท์ (แดง)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
อิสรีย์ วิมลรัตนสุนทร (เชอรี่)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
อุซมา ดารามั่น (ซีม)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
เลขที่ 102 ชั้น 7 อาคารอรรถกระวี 2 ซ.อารีย์ ถ.สุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ลงทะเบียนรับข่าวสารได้ที่นี่
ติดตามโพสต์ล่าสุดของเรา
© 2018 Teach For Thailand. All rights reserved.
A Partner in the Global Education Network