ประวัติผู้เข้าร่วมโครงการ
YEAR:
กฤติภรณ์ ทองใบใหญ่ (โอปอ)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
ศิญาภรณ์ ศรศิริ (เบล)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
ระลินทิพย์ อินทรมณเทียร (เล็ก)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
มูนา สันหรน (มูนา)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
ปวิณา วัฒนาภา (เต๋อ)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
รวงข้าว ประชุมชน (ข้าว)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
วรกัญญา มีสุข (ปอมปอม)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
ภาตะวัน โตปินใจ (ณุ)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
ณัฐธิตา ลิ่มไพบูลย์ (ใบเฟิร์น)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
นูรีซัน ฆอดอ (ซูซาน)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
สัณห์สิรี จงภู่ (ซอ)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
ปัทมวรรณ ลิมปนเวทยานนท์ (ลูกปัด)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
พรผกาญจน์ แซ่แต้ (ฝน)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
เจษฎา ปาใหม่ (เจษ)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
นฤพร เบญญาอภิกุล (พร)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
ศิริพงษ์ บาลทะจักร์ (แมน)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
นพดล บุตรสาทร (เปา)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
นภัสสร ลีระสันทัดกุล (ภัส)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
สุทธิชัย เดชศรี (น้อย)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
คีรติกา พิมพ์นนท์ (พีนัท)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
พิชญ์สินี เหล่าปรีชากุล (เบนโตะ)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
ซอลีฮ๊ะ กอฮิง (ซอล)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
น่านนที ศรีราษฎร์ (น่าน)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
ฐาปนีย์ ดวงฉายจรัสไชย (มิก)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
พรศิริ เบ็ญจสุวรรณ (ต่าย)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
กองเงิน จิตต์สัทธา (แพง)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
ร่มธรรม ขำนุรักษ์ (หวาย)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
กันตภณ ตัณฑ์เจริญ (ตี๋)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
ลลิญา แผนกระโทก (เฟิร์น)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
ใบเตย เจริญพิทยา (ใบเตย)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
เติมพงศ์ กิจจานุลักษ์ (บุ๊คบิ๊ก)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
รุจิราภา นาแรมงาม (ฟาง)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
เสาวลักษณ์ อุ่มสุข (ต๊งเหน่ง)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
นูรูลฮูดา มะ (ฮูดา)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
ณัฐณิชา รักจุ้ย (เพียว)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
จิรัฏฐา วิลัย (เบญ)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
พิชญาภา ทิพย์พิมพ์วงศ์ (ออย)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
สรศักดิ์ เอมบำรุง (ต่อ)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
ปฏิภาณ สมบูรณ์ผล (ลูกปืน)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
ณิชากร บัวทรัพย์ (ดีจัง)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
พิมพ์ชนก แอนสุวรรณ์ (พิมพ์)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
ธนัช เต็งอำนวย (แบงค์)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
ปิ่นมณี อายุมั่น (ฝ้าย)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
อภิชญา วินิจชัยนันท์ (ขนุน)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
สุดารัตน์ ชูคดี (นิว)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
ชาติชาย วงษ์ชะอุ่ม (อั๋น/ชาติ)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
ณรงค์ชัย เต็นยะ (อ้วน)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
เลขที่ 102 ชั้น 7 อาคารอรรถกระวี 2 ซ.อารีย์ ถ.สุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ลงทะเบียนรับข่าวสารได้ที่นี่
ติดตามโพสต์ล่าสุดของเรา
© 2018 Teach For Thailand. All rights reserved.
A Partner in the Global Education Network