การพัฒนาความเป็นผู้นำ
การนำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อน สร้างแรงจูงใจ สร้างการมีส่วนร่วม สร้างวิสัยทัศน์ให้กับคน มากกว่า 200 คนเชื่อในศักยภาพของตนเอง ย่อมถือเป็นบททดสอบที่ท้าทายสำหรับผู้นำทุกคนในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจหรือภาครัฐ แต่นี่คือสิ่งที่การทำงาน ในบทบาทการนำชั้นเรียนต้องทำทั้งวัน ดังนั้นการสอนจึงเป็นหนึ่ง ในวิธีการที่จะดึงนำศักยภาพความเป็นผู้นำของคุณออกมา

ปรัชญาของการพัฒนาผู้นำ
การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำในโครงการฯ ใช้หลัก Teach For Thailand Fellow Leadership Framework ที่ถูกพัฒนาหลักสูตรต่อยอดจาก Teach For America หลักการดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อรวบรวมทักษะ สำคัญที่สุดของผู้นำที่ประสบความสำเร็จในบริบทที่ท้าทาย ซึ่งรวมถึงถึงการเป็นครูในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส หลักการนี้แบ่งเป็น 7 มิติ คือการตั้งวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจน การตระหนักรู้และทัศนคติการพัฒนาตัวเอง การวางแผนอย่างมีจุดมุ่งหมาย การดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างความมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย และการมุ่งมั่นทำงานอย่างมืออาชีพ ตลอด 2 ปี ของการเข้าร่วมโครงการ คุณจะได้พัฒนา 7 ทักษะดังกล่าวผ่านบริบทการทำงานในห้องเรียน โรงเรียน และร่วมมือกับชุมชนรอบข้าง
ช่วงเตรียมความพร้อม
เส้นทาง 2 ปีของการเข้าร่วมโครงการ จะเริ่มต้นขึ้นที่ช่วงเตรียมความพร้อม (Training Institute) ซึ่งเป็นประจำ 6-8 สัปดาห์ ในนี้คุณจะได้เรียนรู้ทักษะการสอน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์กับผู้นำจากภาคส่วนต่างๆ ถึงระบบการศึกษา ปัญหาสังคม ความเป็นผู้นำ นอกจากนี้คุณจะได้ทดลองสอนจริง ร่วมกิจกรรมพัฒนาความเป็นผู้นำในตัวของคุณ คุณจะได้เรียนรู้ อย่างรวดเร็วในช่วงการเข้าค่าย แต่มากกว่านั้นคือมิตรภาพที่คุณจะได้สร้างขึ้นตลอดระยะการเตรียมความพร้อม
ที่ปรึกษาเพื่อช่วยเหลือและ
สนับสนุนผู้เข้าร่วมโครงการ
ตลอดระยะเวลา 2 ปี ผู้เข้าร่วมโครงการจะมีกลุ่มคนที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนให้คุณได้พัฒนา ตนเองอย่างต่อเนื่องในฐานะครูและผู้นำ คุณจะมีครูพี่เลี้ยงภายในโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนที่คอยให้ ความช่วยเหลือ รวมถึงเจ้าหน้าที่พัฒนาความเป็นผู้นำ (Leadership Development Officer) ของทางโครงการฯ นอกจากนี้เพื่อนร่วมโครงการฯ ยังเป็นอีกกลุ่มคนหนึ่งที่จะคอยช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทาง ตลอดการเข้าร่วมโครงการ
A Partner in the Global Education Network