ถาม-ตอบ
ทำไมฉันควรจะเข้าร่วมโครงการกับทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ประสบการณ์ในการสอนจะช่วยพัฒนาตัวเราได้อย่างไร?
นอกเหนือจากการได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างความเท่าเทียมกันทางศึกษาให้กับประเทศโดยตรงแล้ว โครงการนี้ยังเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ (Leadership Development Program) ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมทักษะที่จำเป็นในการสอน และทักษะความเป็นผู้นำ ตลอดจนทักษะอันเป็นประโยชน์อื่น ๆ ต่ออนาคตการทำงานของผู้เข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลา 2 ปีเต็มที่เข้าร่วมโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเองอย่างไม่มีขีดจากัดจากประสบการณ์ตรงในการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลาการสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นอย่างต่อเนื่องทั้งกับนักเรียนในห้องเรียนกับเพื่อนร่วมงานหรือสมาชิกในชุมชนรวมทั้งความอดทนมุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่อปัญหาหรืออุปสรรค

นอกจากนี้ประสบการณ์ในการรับมือกับความแตกต่างทางความคิดหรือการนาเสนอความคิดในมุมมองที่แตกต่างการปรับหรือจัดลาดับวิธีในการนาเสนอเรื่องที่ยากให้เข้าใจได้ง่ายสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณสื่อสารกับบุคคลอื่นให้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั้งหมดนี้ล้วนเป็นทักษะสาคัญที่จาเป็นต่อการทางานและเป็นที่ต้องการในงานทุกประเภทเพื่อสร้างเส้นทางของการเป็นผู้บริหาร ผู้กำหนดนโยบาย หรือผู้นำในภาคส่วนอื่นๆในอนาคต
ทำไมต้อง 2 ปี?
ทีช ฟอร์ แลนด์เชื่อว่าระยะเวลา 2 ปีเป็นช่วงระยะเวลาที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผลอย่างชัดเจน และยังเป็นระยะเวลาสำคัญที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสเรียนรู้บริบทของปัญหาการศึกษาไทยจากประสบการณ์ตรงในโรงเรียนและชุมชน เพื่อให้เข้าใจถึงรากฐานของปัญหาที่ส่งผลต่อความไม่เท่าเทียมกันทางการศึกษา อันเป็นประโยชน์ต่อการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยต่อไปในอนาคต

ทีชฟอร์ไทยแลนด์มุ่งมั่นในการสร้างประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตให้กับเด็กนักเรียนที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้สอนและชีวิตของตัวผู้เข้าร่วมโครงการฯเอง ระยะเวลา 2 ปีจึงมีส่วนสาคัญมากที่จะสร้างประสบการณ์เปลี่ยนแปลงนี้ให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยในช่วงปีแรก ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้ฝึกพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในห้องเรียน ได้เรียนรู้การทางานร่วมกับบุคลากรในโรงเรียนและตัวเด็กนักเรียนเอง ก่อนที่จะได้รับการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำองค์กรและความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในปีที่สองของการเข้าร่วมโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการฯจะได้พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นาของตนเองตลอดช่วงระยะเวลา 2 ปี ผ่านการเข้าไปสัมผัสกับเด็กนักเรียน ร่วมแก้ปัญหาให้กับเด็ก และผลักดันสร้างแรงบันดาลใจกับเด็กนักเรียนไปถึงเป้าหมายสูงสุดที่เด็กต้องการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องใช้ความอดทนและกระบวนการคิดอย่างมีหลักการและเหตุผล ซึ่งเป็นทักษะที่องค์กรชั้นนาของประเทศล้วนให้ความสาคัญ
2 ปีของการเข้าร่วมโครงการฯจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อเส้นทางอาชีพในระยะยาว?
ประเทศไทยของเราต้องการผู้นาที่มีคุณภาพสูงอยู่ในทุกภาคส่วนของสังคมเพื่อร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศ ด้วยเหตุนี้ ทีชฟอร์ไทยแลนด์จึงให้ความสาคัญกับการลงทุนในตัวผู้เข้าร่วมโครงการฯเพื่อพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการไปสู่การเป็นผู้นาในสายวิชาชีพที่ตนเองเลือกต่อไปในอนาคต โดย ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ คาดหวังให้ศิษย์เก่าโครงการฯ เป็นพลังใหม่ในการขับเคลื่อนสังคมต่อไป

ดังนั้น ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ จึงถูกออกแบบให้เป็นโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นาระยะเวลา 2 ปี เพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น ทักษะการสื่อสารการจัดการวางแผนทักษะการบริหารและจูงใจคนการคิดวิเคราะห์และแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าทักษะการสร้างความเปลี่ยนแปลงจากภายในระบบ ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้ล้วนแต่เป็นทักษะชีวิตที่สาคัญที่สามารถนาไปประยุกต์กับสายงานอื่นๆ ได้ทั้งสิ้น

บริษัทชั้นนาในประเทศไทยที่เป็นผู้สนับสนุนโครงการอย่างเครือซิเมนต์ไทย ปตท.สผ. ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพานิชย์ฯลฯ และมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ล้วนเห็นความสาคัญของประสบการณ์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ
การเข้าร่วมโครงการฯ เป็นการเสียโอกาสทางการงานหรือไม่?
ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์สนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯทุกคนพัฒนาตนเองเพื่อไปสู่สายวิชาชีพที่ตนเองต้องการได้ในอนาคต ผู้สนับสนุนของเราซึ่งรวมถึงบริษัทชั้นนาของไทย และมหาวิทยาลัยชั้นนาของโลกล้วนเห็นความสาคัญของภารกิจในการร่วมพัฒนาชาติในครั้งนี้ และมองเห็นความสาคัญของประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการฯ โดยรูปแบบการทางานในโครงการฯ เป็นงานที่มีความรับผิดชอบสูงตั้งแต่วันแรกของการทางาน ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่อาจหาไม่ได้ทั่วไปในงานเริ่มต้นอื่นๆ

ในช่วงปีที่สองของการเข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมจะได้รับการสนับสนุนด้านการสมัครงาน หรือการสมัครเข้าศึกษาต่อหลังสองปีของการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งรวมถึง การเขียน Resume การเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน ฯลฯ
เรากำลังมองหาใคร?
ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เรามองหาคนที่มีภาวะความเป็นผู้นำ เพราะเราต้องการผู้นำจากหลากหลายสาขาที่เข้าใจปัญหาความไม่เท่าเทียมกันทางการศึกษา มาร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เขาเหล่านี้จะต้องมีความสามารถในการนำเสนอความเห็นที่แตกต่าง สามารถสร้างแรงจูงใจ มีความรอบรู้และมีทักษะในการตัดสินใจที่ดี เชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตนเอง มุ่งมั่นในการดำเนินงานต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ คุณลักษณะเหล่านี้ล้วนอยู่ในบุคคลที่มีภาวะผู้นำทั้งสิ้น

คุณสมบัติดังกล่าว สามารถค้นพบได้ตั้งแต่นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาจนถึงผู้ที่ทำงานแล้ว เราไม่จำกัดเพศและอายุในการสมัคร โดยเราสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ทุกคนที่มีวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการเพื่อใช้ความรู้และประสบการณ์มาสร้างความเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน และสังคมไทย
ไม่ได้จบครู ไม่เคยสอนจะสอนได้หรือ?
เรารับสมัครบุคคลที่สนใจจากทุกสาขาอาชีพ ไม่เพียงแต่เฉพาะผู้ที่จบคณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ เนื่องจากเราอยากเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถและอุดมการณ์ได้เข้ามาทำงานในภาคการศึกษามากขึ้น

เราเชื่อว่าผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการทุกคนจะสามารถสอนหนังสือได้และสอนได้ดี เพราะขั้นตอนการคัดเลือกของเราจะคัดเลือก ผู้ที่มีความสามารถและมีศักยภาพสูง มีความมุ่งมั่นตั้งใจและอดทนต่อปัญหาและอุปสรรค ขณะเดียวกันเราก็จะจัดอบรมเพิ่มความรู้ และพัฒนาความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลา 2 ปีที่เข้าโครงการ โดยเฉพาะการอบรมแบบเข้มข้นในช่วง 6 อาทิตย์แรกเพื่อเตรียมความพร้อมและทักษะการสอนในห้องเรียนตามมาตรฐานครูของคุรุสภา

นอกจากนี้เรายังจัดทีม Training and Support เฉพาะที่พร้อมให้การสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษาอย่างใกล้ชิดแก่คุณตลอดระยะเวลา 2 ปี เพื่อให้ภารกิจของคุณในห้องเรียนและในโรงเรียนสำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี
เป็นงานอาสาหรืองานประจำรึเปล่า?
โครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นงานเต็มเวลา (Full-Time) ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะมีบทบาทเหมือนกับครูประจำในโรงเรียน ที่สอนตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ และรับการฝึกอบรมเป็นประจำทุกเดือน ดังนั้นที่นี่จึงไม่ใช่งานอาสาสมัคร โดยระหว่างที่คุณปฏิบัติหน้าที่เป็นครูในโรงเรียน คุณจะได้รับเงินเดือนและสวัสดิการเทียบเท่ามาตรฐานเงินเดือนเริ่มต้นของพนักงานในบริษัทเอกชนทั่วไป

เราเชื่อว่า การทำงานเต็มเวลาจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานในระบบโรงเรียนและชุมชน อีกทั้งยังสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในตัวนักเรียนได้มากกว่าการทำงานอาสาเป็นครั้งคราว
โรงเรียนที่จะไปสอนอยู่ที่ไหน? ไปสอนชั้นอะไร? และมีเกณฑ์ในการคัดเลือกอย่างไรบ้าง?
Teach For Thailand จะจัดสรรผู้เข้าร่วมโครงการ 2-3 คนไปสอนชั้นมัธยมต้นของโรงเรียนมัธยม หรือโรงเรียนประถมขยายโอกาสในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในโรงเรียนเครือข่าย เพราะชั้นมัธยมต้นเป็นช่วงสิ้นสุดการศึกษาภาคบังคับ และเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของอนาคตเด็กนักเรียนไทย ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ต้องการให้เด็กไทยทุกคนเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองและโอกาสในชีวิต และมีข้อมูลพร้อมก่อนการตัดสินใจเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดให้กับชีวิตตัวเอง

โรงเรียนที่ร่วมทำงานกับเรา จะใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกโรงเรียนเหล่านี้ คือ

1) โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่าอยู่ใน 25% สุดท้ายของ กทม.
2) เป็นโรงเรียนที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้ต่าอยู่ใน 25% สุดท้ายของ กทม.
3) เป็นโรงเรียนที่มีความต้องการครูในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
4) เป็นโรงเรียนที่ครูใหญ่สนับสนุนโครงการ
5) เป็นโรงเรียนที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่อครูผู้สอน
หลังจบ 2 ปีแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะทำอะไรต่อไป?
หลังจบ 2 ปีแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านเกณฑ์ของ TFT จะได้รับสถานะ “Teach For Thailand Ambassador” ทำหน้าที่ในการเป็นทูตสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคต โดยศิษย์เก่าของ TFT จะได้สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

ในเรื่องการทำงานต่อไป สามารถเลือกประกอบอาชีพที่ต้องการหรือศึกษาต่อได้ โดยไม่มีการบังคับว่าจะต้องเป็นภาครัฐหรือเอกชน โดยทางทีช ฟอร์ ไทยแลนด์จะสนับสนุนในเรื่องการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานหรือสมัครเรียนต่อในช่วงก่อนจบ 2 ปีของการเข้าร่วมโครงการฯ โดยผู้ผ่านโครงการฯจะได้นำทักษะความเป็นผู้นำนี้ไปใช้ในสายงานอื่นๆต่อไป
อยากเข้าร่วมโครงการกับทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ต้องทำอย่างไรบ้าง?
หากสนใจกิจกรรมของทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ คุณสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของเราได้ที่ Facebook หรือลงชื่อรับข่าวสารผ่านทางอีเมล info@teachforthailand.org

หากต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการ คุณสามารถกรอกใบสมัคร ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะได้รับการนัดหมายเพื่อมาสัมภาษณ์และทดสอบความสามารถอีกครั้งหนึ่ง อ่านรายละเอียดและวิธีการสมัครเพิ่มเติมได้ที่วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ
ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
เลขที่ 102 ชั้น 7 อาคารอรรถกระวี 2 ซ.อารีย์ ถ.สุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ลงทะเบียนรับข่าวสารได้ที่นี่
ติดตามโพสต์ล่าสุดของเรา
© 2018 Teach For Thailand. All rights reserved.
A Partner in the Global Education Network