Campus Leader คือตัวแทนนิสิตนักศึกษา ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างความตื่นตัวให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจปัญหาการศึกษาที่ประเทศเรากำลังเผชิญ และหันมาร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม

โดยเป็นการฝึกงาน (Internship) ด้านการสื่อสาร การตลาด และการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัยในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาการศึกษาไทย และประชาสัมพันธ์โครงการของ Teach For Thailand โดยมีการวางแผนกลยุทธ์และกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรหาผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิด คิดริเริ่มแผนการดำเนินการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย และเป็นผู้นำในการบริหารจัดการเพื่อผลักดันให้แผนการดำเนินงานที่วางไว้ประสบความสำเร็จ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • จัดกิจกรรมอีเว้นท์ 1 อีเว้นท์ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างการตระหนักรู้ และสร้างแรงขับเคลื่อนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงปัญหาการศึกษา
 • สามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่วมประชุม รวมถึงทำกิจกรรมร่วมกับ campus leader ในโครงการได้อย่างต่ำเดือนละ 2 ครั้งที่ Office ของ Teach For Thailand หรือที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม
 • สรุปและรายงานผลการดำเนินงานร่วมกับทีมงานสรรหาผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างต่ำเดือนละ 1 ครั้งที่ office ของ Teach For Thailand หรือที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ในระดับชั้นปีที่ 1-4 ในปีการศึกษา 2561 ที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย
 • เชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของทีช ฟอร์ ไทยแลนด์และมีความสนใจในปัญหาด้านการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา
 • มีความยืดหยุ่นและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • ผู้สมัครที่มีประสบการณ์การทำกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พร้อมที่จะรับผิดชอบในบทบาทที่ได้รับมอบหมาย และมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องกับโครงการฯ


ประโยชน์ที่จะได้รับ
 • ได้เรียนรู้และเข้าใจปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไทยอย่างลึกซึ้ง
 • ได้เรียนรู้ เข้าใจวิสัยทัศน์และแนวทางการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาขององค์กร บริบทในการทำงานของผู้เข้าร่วมโครงการ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำในโครงการฯ
 • ได้พัฒนาทักษะต่างๆผ่านการทำงานจริง เช่น
  • ทักษะด้านการบริหารจัดการ การทำงานภายในองค์กร
  • ทักษะด้านการจัดงาน (Event Management)
  • ทักษะการสื่อสาร และการนำเสนอ
  • ทักษะความเป็นผู้นำ การสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม
 • ประสบการณ์การทำงานนอกห้องเรียน
 • ได้ทำความรู้จักกับผู้เข้าร่วม Campus Leader Program คนอื่น ๆ ที่มีความสนใจในปัญหาสังคมและปัญหาการศึกษาเหมือน ๆ กัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมอง และแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน


สิทธิพิเศษ
ผู้ผ่านการเข้าร่วม Campus Leader Program ที่กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของระดับปริญญาตรีจะได้รับการพิจารณาพิเศษในการเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Fellowship program ของ Teach For Thailand


กำหนดการรับสมัคร
โปรดติดตาม

ระยะเวลาในการรับสมัคร:
โปรดติดตาม
ระยะเวลาในการคัดเลือก:
โปรดติดตาม
วันและเวลาในการจัดโครงการ:
โปรดติดตาม
ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
เลขที่ 102 ชั้น 7 อาคารอรรถกระวี 2 ซ.อารีย์ ถ.สุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ลงทะเบียนรับข่าวสารได้ที่นี่
ติดตามโพสต์ล่าสุดของเรา
© 2018 Teach For Thailand. All rights reserved.
A Partner in the Global Education Network